HUIQIANJIN Vehicle Location Management System

汇千金车辆定位管理系统

​                                  汇千金车辆定位管理系统,操作简便、界面友好、功能强大。

                           提供了完备的车辆管理,包括车辆实时定位、车辆轨迹回放、运行信息统计、超速统计、停留统计、电子围栏、远程断油                                      断电、车辆信息管理等内容。车辆定位        ​​精确至1m,轨迹回放可回放180天内的车辆信息。以图形方式显示车辆状态,​                                    方便。并且可以按条件查询资料及汇总。